NO.3321-P

ขอบนอก 245 มิลลิเมตร
ขอบใน 225 มิลลิเมตร
ความสูง 33 มิลลิเมตร
ฐาน 175 มิลลิเมตร
ปริมาตร 1000 มิลลิเมตร

23.06.2012 Posted in category by Admin UNIFOIL Designs

NO.3379-P

ขอบนอก 110 มิลลิเมตร
ขอบใน 97 มิลลิเมตร
ความสูง 35 มิลลิเมตร
ฐาน 84 มิลลิเมตร
ปริมาตร 235 มิลลิเมตร

23.06.2012 Posted in category by Admin UNIFOIL Designs

NO.3381-P

ขอบนอก145 มิลลิเมตร
ขอบใน 130 มิลลิเมตร
ความสูง 38 มิลลิเมตร
ฐาน 110 มิลลิเมตร
ปริมาตร 400 มิลลิเมตร

23.06.2012 Posted in category by Admin UNIFOIL Designs

NO.3403-P

ขอบนอก 89 มิลลิเมตร
ขอบใน 74 มิลลิเมตร
ความสูง 38 มิลลิเมตร
ฐาน 57 มิลลิเมตร
ปริมาตร 130 มิลลิเมตร

23.06.2012 Posted in category by Admin UNIFOIL Designs

 

และยังมีสินค้าที่ยังไม่ได้โฆษณาอื่นๆอีก สนใจติดต่อบริษัท ค่ะ

 
Copyright ? 2011 MiniFolio - All Rights Reserved by iStoreDesigns